Hellested Vandværk

Hellested info

 

Bestyrelsen for Hellested Vandværk

Bestyrelsen er sammensat af følgende personer

Formand: Nils H. Toubro 5650 1078/6179 3814

Kasserer: Lars Bakholm Pedersen 5650 1385

Vandværkspasser: Poul-Ejner Poulsen 2276 3619

(Hellested)

Vandværkspasser: Jørgen Vosgerau 6130 0577

(Bækager)

Bestyrelsesmedlem: Henrik Ipsen 5650 1021

 

 

Hellested Vandværk informerer 2.januar 2018

I løbet af 2017 har vandværket brugt meget tid på at optimere dataopsamlingen fra de nye elektroniske målere. Den centrale antenne på toppen af en af lysmasterne på sports-pladsen har vi været nødsaget til at supplere med et antal lokale mindre antenner. Disse ses som små sorte cylindre på udvalgte lysmaster i byen (med tilladelse fra SEAS). Derudover er en del målerbrønde forsynet med små antenne forstærkere. Det er i skrivende stund meget få målere, som skal aflæses ”manuelt”. Det sørger vandværket for. Opsætningen af de elektroniske målere og dermed mulighed for daglig overvågning, har givet os mulighed for at ”fange” en del uønsket vandspild til glæde for forbrugerne. Der har været enkelte større brud, som er opdaget i tide og dermed sparet forbrugerne for store udgifter. Heldigvis har vi været forskånet for ledningsbrud.

 

Det tidligere omtalte system, kaldet eButler, hvor forbrugerne selv kan følge deres forbrug, er desværre ikke blevet udsendt i 2017 som håbet. Da vi bl.a. som omtalt ovenfor, har haft problemer med at få tilstrækkelig og tilfredsstillende data opsamling er udsendelsen udskudt. Endvidere har vi brugt tid på at udarbejde en vejledning til systemet. Enkelte forbrugere har haft systemet til afprøvning og kommentering. Vi regner med at udsende systemet i første halvdel af januar.

 

 

Generelt har de to vandværker kørt godt og tilfredsstillende.

I november havde vi tilsyn fra kommunen. Det gik godt med god dialog uden alvorlige bemærkninger. Rapporten afventes.

 

Oplysninger om vandværket med diverse dokumenter såsom Takstblad, Analyser, Vedtægter og anden information vil man fremover kunne hente på Hellesteds hjemmeside: www.hellestedinfo.dk ( se nedenfor)

Vandindvinding: 25.000 m3 pr. år

Vandanalyserne er lovmæssigt fastlagt.

De vigtigste nøgletal fra de seneste analyser 10. okt. 2016 er vist i nedenstående skema.

Generelt: God kvalitet, hvor alle kravværdier er overholdt.

Parameter, enhed

Målt værdi

Gl. Hellested v/v

Målt værdi

Bækager v/v

Tilladelig værdi

Bemærkninger

Nitrat, mg/L

1,2

0,85

50

 

Jern, mg/L

0,026

0,02

0,1

 

Flourid, mg/L

0,58

0,55

1,5

 

Chlorid, mg/L

51

22

250

 

Nikkel, µg/L

5*

0,5*

20

 

Total fosfor, mg/L

<0,005

0,020

0,15

 

Calcium, mg/L

100

83

<200

 

Mangan, mg/L

0,0092

0,008

0,02

 

Hårdhed, °dH

20

16

30

Hårdt vand

Kimtal ved 37°C pr. mL

<1

<1

5

 

Kimtal ved 22°C.

<1

6

50

 

Coliforme bakterier

<1 pr.100 ml

<1 pr.100 ml

i.m.

Må ikke forekomme i drikkevand

Chlorerede opløsningsmidler, µg/l

<0,05

<0,05

1

 

Pesticider, øvrige, µg/L

<0,01

<0,01

0,1 generelt

Analyseret for 33 stk.

De nyeste pesticider:

Chloridazon og ned-

brydningsprodukter

<0,01

<0,01

0,1 generelt

 

mg/L: milligram pr. liter .µg/L: mikrogram pr. liter (µg = 0,001 mg)

i.m.: ikke målelig *: Gennemsnit af boringsanalyser (2012)

 

 

• Copyright © Hellested Borgerforening 2015 •